روانشناسی

7 اصل اقناع روانشناختی

/7-principles-of-psychological-persuasion

رابرت سیالدینی در کتاب خود "نفوذ" 7 اصل اصلی را بیان می کند: متقابل، کمیابی، اختیار، سازگاری، علاقه، اجماع و وحدت.