ارسطو

فیلسوف و کارآفرین

/the-philosopher-entrepreneur

به کارگیری تفکر سطح بالا در تجارت واقعی | نویسنده رید هافمن