ریسک

فریب خورده توسط تصادف | Fooled by Randomness

/fooled-by-randomness

نقش پنهان شانس در زندگی و در بازارها | نسیم نیکلاس طالب (Nassim Nicholas Taleb)


قو سیاه | The Black Swan

/the-black-swan

«قوهای سیاه» رویدادهای بسیار مهم اما بعید که پیش‌بینی‌ها و توضیحات استاندارد را بدتر از بی‌ارزش می‌کنند