سازمان

چرا نظریه سازمان را مطالعه می کنیم؟

/theory-of-organization

بر اساس فصل اول کتاب نظریه‌ سازمان ماری جو هچ | نظریه سازمان برای ما به عنوان مدیران و رهبران سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت است، زیرا با مطالعه آن می‌توانیم فرایندهای سازمانی را بهتر درک کنیم و بهبود آن‌ها را برای دستیابی به اهداف سازمانی ارتقا دهیم.