کارآفرینی اجتماعی

موفقیت استارتاپ اجتماعی

/social-startup-success

چگونه بهترین سازمان‌های غیرانتفاعی(خیریه، سازمان مردم نهاد، سمن و...) راه‌اندازی می‌شوند، بزرگ‌تر می‌شوند و تفاوت ایجاد می‌کنند. نویسنده: کاتلین کلی جانوس