آلفرد شوتس (Alfred Schütz)، فیلسوف و سوسیولوژیست اتریشی بود که در قرن بیستم فعالیت می‌کرد. وی به عنوان یکی از بنیانگذاران سوسیولوژی فهم‌گرا (Phenomenological Sociology) شناخته می‌شود. آیزنشتاین تلاش کرد تا درکی نظری و فلسفی از تجربه انسانی در جامعه را بوجود آورد.

آیزنشتاین به کاربرد فلسفه پدیدارشناسی (Phenomenology) در حوزه سوسیولوژی می‌پرداخت. او با تأکید بر تجربه شخصی فرد و تأثیر آن در تفسیر و فهم جهان اجتماعی، به بررسی ساختارها و رفتارهای اجتماعی می‌پرداخت. ایده‌های او بر پایهٔ مفهوم "جهان زندگی روزمره" (Lifeworld) و "تودرتویی‌های فرهنگی" (Cultural Intertwinements) استوار است.

آیزنشتاین معتقد بود که انسان‌ها در جامعه‌ها در جهان زندگی روزمره خود غوطه‌ور می‌شوند و تجربه می‌کنند. او تأکید داشت که فهم و تفسیر انسان از جهان اجتماعی باید بر اساس تجربه شخصی و دانش خود از جهان زندگی باشد. بنابراین، آیزنشتاین بر اهمیت فهم و تفسیر فردی و فرهنگی در فهم جهان اجتماعی تأکید می‌کرد.

آثار آیزنشتاین شامل "ساختار جهان روزمره"، "معناهای کمیتی‌سازی" و "تجربه و فهم" است. او با تأکید بر روش‌های کیفی و توصیفی در سوسیولوژی، به بررسی تجربه‌های فردی و فرهنگی در جهان اجتماعی می‌پرداخت.

آیزنشتاین در تأثیر قابل توجهی روی حوزه‌هایی مانند سوسیولوژی، فلسفه، روانشناسی اجتماعی و علوم اجتماعی به طور کلی داشته است. ایده‌ها و نظریه‌های وی همچنان در بحث‌های مربوط به فهم جهان اجتماعی و تجربه انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

آثار و ایده های کلیدی:

 • پدیدارشناسی: Schutz از پدیدارشناسی، روشی فلسفی برای مطالعه تجربه، برای درک دنیای اجتماعی استفاده کرد.
 • ساختارهای اجتماعی: Schutz استدلال کرد که ساختارهای اجتماعی محصول کنش های انسانی هستند و به طور مداوم توسط افراد بازتولید می شوند.
 • معنای اجتماعی: Schutz معتقد بود که معنای اجتماعی از طریق تعامل اجتماعی ایجاد می شود.
 • جهان اجتماعی: Schutz معتقد بود که جهان اجتماعی دنیایی از زندگی روزمره است که توسط افراد تجربه می شود.

برخی از مهمترین آثار Schutz عبارتند از:

 • The Phenomenology of the Social World (1932)
 • Collected Papers I: The Problem of Social Reality (1962)
 • Collected Papers II: Studies in Social Theory (1964)
 • Collected Papers III: The Theory of Social Action (1967)

تأثیرات:

Schutz تأثیر عمیقی بر رشته های جامعه شناسی، فلسفه و علوم سیاسی داشته است. ایده های او در مورد پدیدارشناسی، ساختارهای اجتماعی و معنای اجتماعی همچنان توسط دانشمندان امروز مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد.

نقدها:

Schutz به خاطر تمرکز بر تجربه فردی و عدم ارائه یک نظریه جامع جامعه، مورد انتقاد قرار گرفته است.

اهمیت:

Schutz یکی از چهره های برجسته در تاریخ اندیشه اجتماعی است. کار او تأثیر عمیقی بر درک ما از دنیای اجتماعی و روابط اجتماعی داشته است.

حقایق جالب:

 • Schutz در وین اتریش متولد شد و در دانشگاه وین تحصیل کرد.
 • او در سال 1939 به ایالات متحده مهاجرت کرد و در آنجا در دانشگاه نیویو اسکول تدریس کرد.
 • Schutz یک صهیونیست متعهد بود و در تأسیس دولت اسرائیل نقش داشت.
 • او دوست صمیمی و همکار هانس گئورگ گادامر بود.

آلفرد شوتز متفکری خلاق و نوآور بود که سهم قابل توجهی در توسعه جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی داشت.