مدیریت پست مدرن به عنوان یک تکامل در مدیریت مدرن، به مجموعه‌ای از رویکردها و نظریه‌های مدیریت اشاره دارد که در دهه‌های اخیر توسعه یافته‌اند. برخی از معروف‌ترین نظریه‌های مدیریت پست مدرن عبارتند از:

1. نظریه مدیریت مرکزیت کار (Job-Centered Management Theory): در این رویکرد، تمرکز بر مرکزیت کار و اجرای وظایف مشخص است. مدیران در این رویکرد، باید به بهبود فرآیندهای کاری و افزایش بهره‌وری کارکنان تمرکز کنند.

2. نظریه مدیریت مرکزیت انسان (Employee-Centered Management Theory): در این رویکرد، تمرکز بر انسان و نیازهای او است. مدیران در این رویکرد، باید به توسعه و تقویت روابط بین افراد و ارتقای رضایتمندی کارکنان تمرکز کنند.

3. نظریه مدیریت توانمندی‌های اجتماعی (Social Competence Management Theory): در این رویکرد، تمرکز بر توانمندی‌های اجتماعی مدیران و کارکنان است. مدیران در این رویکرد، باید توانایی‌های اجتماعی خود را بهبود داده و با ارتقای روابط بین افراد، بهبود کارایی سازمان را ایجاد کنند.

4. نظریه مدیریت سازمانی خطی (Linear Management Theory): در این رویکرد، تمرکز بر مدیریت سلسله مراتبی و مرتبط با ساختار سازمانی است. مدیران در این رویکرد، باید به تعیین وظایف و مسئولیت‌ها و تعیین روابط سلسله مراتبی در سازمان تمرکز کنند.

5. نظریه مدیریت مشارکتی (Participative Management Theory): در این رویکرد، تمرکز بر مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم‌گیری است. مدیران در این رویکرد، باید به تشویق کارکنان به مشارکت فعال در تصمیم‌گیری‌های سازمانی و تقویت ارتباطات بین مدیران و کارکنان تمرکز کنند.

6. نظریه مدیریت بر اساس اهداف (Management by Objectives Theory): دراین رویکرد، تمرکز بر تعیین و توصیف اهداف سازمانی و بهره‌برداری از آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری است. مدیران در این رویکرد، باید به تعیین اهداف کلی و مشخص و تعیین وظایف و مسئولیت‌ها برای دستیابی به آن‌ها تمرکز کنند.

7. نظریه مدیریت ترکیبی (Hybrid Management Theory): در این رویکرد، تمرکز بر ترکیب چندین رویکرد مدیریتی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش عملکرد سازمانی است. این رویکرد به عنوان یک ترکیب از رویکردهای مختلف مدیریت، از مزایای هرکداماستفاده می‌کند و به تناسب شرایط و موقعیت‌های سازمانی مختلف، رویکرد مناسبی را انتخاب می‌کند.

این نظریه‌ها و رویکردها، هر کدام با تأکید بر جنبه‌های خاصی از مدیریت، به بهبود عملکرد سازمان و افزایش بهره‌وری کمک می‌کنند. با این حال، برای موفقیت در مدیریت پست مدرن، مدیران باید بتوانند به درستی تشخیص دهند کدام یک از این رویکردها در شرایط خاص سازمانشان مناسب است و آن‌ها را با هم ترکیب کنند تا به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند.