مدیریت مدرن شامل مجموعه‌ای از رویکردها و نظریه‌های مدیریت است که در دهه‌های اخیر توسعه یافته‌اند و در مقابل مدیریت سنتی قرار می‌گیرند. برخی از معروف‌ترین نظریه‌های مدیریت مدرن عبارتند از:

  1. نظریه مدیریت استراتژیک (Strategic Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که سازمان‌ها باید با استفاده از تحلیل محیط کسب و کار و تعیین راهبردهای مناسب، به دستیابی به اهداف بلندمدت خود برسند.
  2. نظریه مدیریت دانش (Knowledge Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز داردکه سازمان‌ها باید با استفاده از فرایندهای مدیریت دانش، دانش و تجربیات کارکنان را جمع‌آوری، سازماندهی و به اشتراک بگذارند تا به دستیابی به اهداف سازمانی کمک کنند.
  3. نظریه مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که سازمان‌ها باید با توجه به نیازهای مشتریان، روابط خود را با آن‌ها بهینه کنند و با استفاده از فناوری اطلاعات، ارتباطات موثری با مشتریان برقرار کنند.
  4. نظریه مدیریت کارآفرینی (Entrepreneurship Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که سازمان‌ها باید به دنبال موفقیت در محیط رقابتی، کارآفرینی و نوآوری را در سازمان‌های خود ترویج کنند و فرصت‌های جدید را به خوبی بهره‌برداری کنند.
  5. نظریه مدیریت پایدار (Sustainable Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که سازمان‌ها باید به دنبال توسعه پایدار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و محیطی خود باشند و برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، استراتژی‌های مناسبی را اعمال کنند.
  6. نظریه مدیریت تعاملی (InteractiveManagement Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که سازمان‌ها باید با توجه به تعامل بین افراد در سازمان، به دستیابی به اهداف سازمان کمک کنند. در این نظریه، توجه به روابط بین افراد در سازمان، ارتباطات موثر و مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد سازمانی بسیار مهم است.
  7. نظریه مدیریت تغییر (Change Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که سازمان‌ها باید برای موفقیت در یک محیط پویا، توانایی مدیریت تغییر را داشته باشند. در این نظریه، توجه به شنهادها، سیستم‌ها، فرآیندها و فردانی که در فرآیند تغییر دخیل هستند بسیار مهم است. همچنین در این نظریه، برنامه‌ریزی، آموزش، ارتباطات موثر و مشارکت کارکنان در فرآیند تغییر بسیار مهم هستند.
  8. نظریه مدیریت ارزش (Value Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که سازمان‌ها باید ارزش افزوده برای مشتریان، سهامداران و جامعه به دست آورند. در این نظریه، توجه به ارتباطات موثر با مشتریان، بهره‌وری در استفاده از منابع، توجه به نیازهای سهامداران و تعیین با ارزش‌افزوده برای جامعه بسیار مهم هستند. برای رسیدن به این هدف، سازمان‌ها باید از فرایندهای مدیریت ارزش استفاده کنند و توانایی ارزیابی و بهینه‌سازی ارزش ایجاد شده در سازمان را داشته باشند.
  9. نظریه مدیریت توسعه پایدار سازمانی (Sustainable Organizational Development Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که سازمان‌ها باید به دنبال توسعه پایدار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و محیطی خود باشند و برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، استراتژی‌های مناسبی را اعمال کنند. در این نظریه، توجه به مدیریت تغییر، استفاده از فرایندهای مدیریت دانش، توسعه فرهنگ سازمانی، و بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی بسیار مهم هستند. این نظریه نیز به توسعه‌ی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی به صورت همزمان توجه می‌کند.