در علوم مالی و مدیریت، ریسک به معنای احتمال وقوع یک حادثه ناخواسته و نامطلوب در آینده است. ریسک شامل هرگونه عدم اطمینان و احتمالی بودن وقوع حوادث مختلف مانند ضرر، زیان، عدم بازگشت سرمایه، کاهش درآمد و غیره است. هرچه احتمال وقوع یک حادثه بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر خواهد بود.

به عنوان مثال، در بازار سرمایه، ریسک به معنای احتمال افت قیمت سهام، اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی است. همچنین، در مهندسی مالی، ریسک به عنوان احتمالی برای عدم بازگشت سرمایه و خسارت‌های مالی دیگر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مطرح است.

در کل، ریسک به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و مدیریت ریسک، به منظور کاهش اثرات منفی وقوع حوادث نامطلوب، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ریسک چیست؟

ریسک در علوم مالی و اقتصاد به معنای احتمال وقوع یک حادثه ناخواسته و نامطلوب در آینده است. ریسک شامل هرگونه عدم اطمینان و احتمالی بودن وقوع حوادث مختلف مانند ضرر، زیان، عدم بازگشت سرمایه، کاهش درآمد و غیره است. هرچه احتمال وقوع یک حادثه بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر خواهد بود.

تعریف دیگری که از ریسک در علوم مالی و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، تعریفی است که در فرهنگ لغت سرمایه‌گذاری سال ۱۹۸۸ آمده است. بر اساس این تعریف، ریسک به عنوان زیان بالقوه سرمایه‌گذاری که قابل محاسبه است، تعریف شده است. این تعریف نشان می‌دهد که ریسک در علوم مالی و سرمایه‌گذاری، با زیان مالی قابل اندازه‌گیری همراه است و برای کاهش این زیان‌ها باید مدیریت ریسک مناسبی انجام شود.

در کل، ریسک به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و مدیریت ریسک، به منظور کاهش اثرات منفی وقوع حوادث نامطلوب، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

انواع ریسک

ریسک‌ها به طور کلی به دو دسته ریسک‌های مالی و ریسک‌های غیرمالی تقسیم می‌شوند:

1- ریسک‌های مالی: این ریسک‌ها شامل احتمال افت قیمت ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق بهادار، ارز و طلا و غیره هستند. برخی از ریسک‌های مالی عبارتند از:

- ریسک بازار: احتمالی برای افت قیمت ابزارهای مالی در بازار سرمایه.
- ریسک نرخ بهره: احتمالی برای تغییر در نرخ بهره‌ها و تأثیر آن بر ارزش ابزارهای مالی.
- ریسک ارز: ناپایداری در نرخ ارز و تأثیر آن بر ارزش سرمایه‌گذاری.
- ریسک اعتباری: ناپایداری در قابلیت بازپرداخت بدهی‌ها توسط شرکت‌ها یا افراد.
- ریسک نوسانات قیمت: ناپایداری در قیمت‌های کالاها و خدماتی که شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند.

2- ریسک‌های غیرمالی: این ریسک‌ها شامل احتمال وقوع حوادث غیرمالی مانند زلزله، سیل، حریق، تغییرات سیاسی و غیره هستند. برخی از ریسک‌های غیرمالی عبارتند از:

- ریسک محیطی: ناپایداری در شرایط زیست محیطی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و آب، و غیره.
- ریسک حوادث طبیعی: احتمال وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و غیره.
- ریسک سیاسی: ناپایداری در شرایط سیاسی و بین‌المللی مانند جنگ، تحریم‌های اقتصادی و غیره.
- ریسک حوادث صنعتی: احتمال وقوع حوادث صنعتی مانند انفجار، حریق، تصادفات صنعتی و غیره.

در کل، شناخت و مدیریت ریسک‌ها یکی از مهمترین چالش‌های موجود در حوزه‌های مالی و اقتصاد است و ابزارهای و روش‌های مختلفی برای مدیریت ریسک در دسترس قرار دارند.

اندازه گیری ریسک

در علوم مالی و سرمایه‌گذاری، ریسک به طور معمول با استفاده از شاخص‌های آماری اندازه‌گیری می‌شود. برخی از این شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک عبارتند از:

1- پراکندگی: شاخص پراکندگی، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در اندازه‌گیری ریسک، نشان‌دهنده واریانس یا انحراف معیار داده‌ها است. هرچه این شاخص بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر خواهد بود.

2- ریسک نامطلوب: این روش برای اندازه‌گیری ریسک استفاده می‌شود که احتمال رخداد حوادث نامطلوب را در نظر می‌گیرد. در این روش، ریسک با احتمال رخداد حوادث بد برای سرمایه گذاری محاسبه می‌شود.

3- دیرش: دیرش به عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد در مدیریت ریسک، نشان‌دهنده بیشینه زیانی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند در یک بازه زمانی خاص تحمل کند.

4- ارزش در معرض خطر )VaR(: این شاخص نیز برای اندازه‌گیری ریسک استفاده می‌شود و نشان‌دهنده بیشینه زیانی است که سرمایه‌گذار می‌تواند در یک بازه زمانی خاص با احتمال مشخصی تحمل کند.

در کل، اندازه‌گیری ریسک یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری است و استفاده از روش‌های مختلف اندازه‌گیری ریسک به منظور ارزیابی و مدیریت بهینه ریسک، برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بسیار مهم است.

 ریسک.pdf