اندیشمندان مدیریت کلاسیک، در قرن 19 و اوایل قرن 20 فعالیت می‌کردند و با تأکید بر نظم و انضباط در مدیریت، به شناخت روش‌هایی برای بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها کمک کردند. در ادامه به معرفی چند نفر از بزرگان این رویکرد در حوزه مدیریت پرداخته‌ایم:

1. هنری فیهول (Henry Fayol): وی یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان مدیریت کلاسیک است که با ارائه "14 اصل مدیریت" به شناخت روش‌هایی برای بهبود عملکرد و بهره‌وری در سازمان‌ها کمک کرد.2. فردریک تیلور (Frederick Taylor): وی با ارائه نظریه "مدیریت علمی" (Scientific Management)، به شناخت روش‌هایی برای بهبود عملکرد کارگران در خط تولید و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها کمک کرد.

3. هنری فایول (Henri Fayol): وی با ارائه "5 عملیات مدیریتی"، به شناخت نقش وظایف مدیران در سازمان‌ها کمک کرد.

4. مری پارکر فلچر (Mary Parker Follett): وی به شناخت روش‌هایی برای ایجاد تعاملات مثبت و همکاری در سازمان‌ها و حل مشکلات از طریق تصمیم‌گیری جمعی کمک کرد.

5. ماکس وبر (Max Weber): وی با ارائه "نظریه بیروکراسی" (Bureaucratic theory)، به شناخت ساختار بیروکراتیک سازمان‌ها کمک کرد و تأکید کرد که بستر مناسب برای اجرای قوانین و مقررات وجود دارد.

6. هنری گانت (Henry Gantt): وی با ارائه نمودار گانت (Gantt Chart)، به شناخت روش‌هایی برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ها کمک کرد.

7. التون مایو (Elton Mayo): وی با ارائه "تجربه هاوثورن" (Hawthorne experiments)، به شناخت تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان‌ها کمک کرد.

8. جورج التو(George Elton Mayo): وی نیز در رویکرد رفتاری (Behavioral approach) به شناخت تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان‌ها کمک کرد. او با انجام تجربیات هاوثورن، به شناخت نحوه تأثیر چگونگی رفتار و انگیزش کارکنان بر عملکرد سازمانی کمک کرد.