نظریه های مدیریت نمادین-تفسیری بر اساس مکتب علمی مدیریت تفسیری تفکیک می‌شوند. در ادامه برخی از معروف‌ترین نظریه‌های مدیریت نمادین-تفسیری را معرفی می‌کنیم:

1. نظریه مدیریت عملکرد (Performance Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید با استفاده از ابزارهایی مانند برنامه‌ریزی، ارزیابی، تحلیل و گزارش‌دهی، عملکرد کارکنان را بهبود بخشند و به دستیابی به اهداف شرکت کمک کنند.

2. نظریه مدیریت تفسیری (Interpretive Management Theory): این نظریه بر ایناصل تمرکز دارد که مدیران باید با توجه به تفسیرات و فرهنگ‌های مختلف، برای دستیابی به اهداف سازمان، رفتار و تصمیمات خود را شناخته و تطبیق دهند. این نظریه بر این اصل تاکید دارد که مدیران باید به بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سازمان توجه کنند تا بتوانند بهبود عملکرد سازمان را تضمین کنند.

3. نظریه مدیریت تعاملی (Interactive Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید با توجه به تعامل بین افراد در سازمان، به دستیابی به اهداف سازمان کمک کنند. در این نظریه، توجه به روابط بین افراد در سازمان، ارتباطات موثر و مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد سازمانی بسیار مهم است.

4. نظریه مدیریت دانش (Knowledge Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید با استفاده از فرایندهای مدیریت دانش، دانش و تجربیات کارکنان را جمع‌آوری، سازماندهی و به اشتراک بگذارند تا به دستیابی به اهداف سازمان کمک کنند.

5. نظریه مدیریت استراتژیک (Strategic Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید با استفاده از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری استراتژیک، به دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان کمک کنند. در این نظریه، توجه به تحلیل محیط کسب و کار، تعیین راهبردهای مناسب و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان بسیار مهم است.

6. نظریه مدیریت تغییر (Change Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید برای موفقیت در یک محیط پویا، توانایی مدیریت تغییر را داشته باشند. در این نظریه، توجه به شناسایی مسائل و مشکلات، طراحیراهبردهای تغییر، اجرای این راهبردها، ارزیابی عواقب تغییرات و تضمین پایداری تغییرات بسیار مهم است.

7. نظریه مدیریت اخلاقی (Ethical Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید برای رفتار اخلاقی در سازمان، اصول و مبانی اخلاقی را رعایت کنند. در این نظریه، توجه به شناخت ارزش‌ها، اصول و کد اخلاقی سازمان، ارتقای آگاهی کارکنان در این زمینه و تضمین اجرای این اصول و مبانی بسیار مهم است.

8. نظریه مدیریت تعهد (Commitment Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید به تعهد کارکنان نسبت به سازمان توجه کنند. در این نظریه، توجه به شناخت نیازهای کارکنان، ایجاد فضای کاری مطلوب، توسعه فرهنگ سازمانی و تضمین رضایت کارکنان از شرایط کاری بسیار مهم است.

9. نظریه مدیریت دوره زندگی محصول (Product Life Cycle Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید با توجه به مراحل مختلف دوره زندگی محصول، استراتژی‌های مناسب برای هر مرحله را تعیین کنند و به دستیابی به اهداف سازمان کمک کنند.

10. نظریه مدیریت کیفی(Quality Management Theory): این نظریه بر این اصل تمرکز دارد که مدیران باید با توجه به کیفیت محصولات یا خدمات، فرآیندهای بهبود کیفیت را پیاده کنند تا به دستیابی به رضایت مشتریان و بهبود عملکرد سازمان کمک کنند. در این نظریه، توجه به تضمین کیفیت، مدیریت ریسک‌ها، ارزیابی رضایت مشتریان و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان بسیار مهم است.