جامعه شناسی به عنوان تخصصی در حوزه علوم اجتماعی، توسط بسیاری از اساتید و اندیشمندان مختلف پیگیری شده‌است. در زیر، بزرگترین اندیشمندان جامعه شناسی به ترتیب تاریخ معرفی شده‌اند:

1. امیل دورکیم (Emile Durkheim): جامعه شناس فرانسوی که در قرن نوزدهم زندگی می‌کرد و به بررسی فرهنگ و نیازهای انسانی پرداخت.

2. مکس وبر (Max Weber): جامعه شناس و اقتصاددان آلمانی که در قرن نوزدهم و بیستم میلادی زندگی کرد و به تحلیل ساختارهای سیاسی و اقتصادی جامعات و نیز به بررسی نقش ادیان در جامعه پرداخت.

3. کارل مارکس (Karl Marx): فیلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی که در قرن نوزدهم زندگی می‌کرد و به بررسی نظریه‌های سیاسی و اقتصادی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری جامعه اشاره کرد.

4. جورج سیمل (Georg Simmel): جامعه شناس آلمانی که در قرن نوزدهم و بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی روابط اجتماعی و تأثیر آن‌ها در شکل‌گیری جامعه پرداخت.

5. آیزنشتاین (Alfred Schütz): جامعه شناس و فلسفه‌دان اتریشی کهدر قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به تحلیل فرایندهای اجتماعی، نقش فرهنگ در جامعه و همچنین نحوه برقراری ارتباطات انسانی پرداخت.

6. تالکوت پارسونز (Talcott Parsons): جامعه شناس و فلسفه‌دان آمریکایی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی ساختار و نظام جامعه، دین و اخلاق در جامعه و نیز روابط اجتماعی انسانی پرداخت.

7. پیر بوردیو (Pierre Bourdieu): جامعه شناس و فلسفه‌دان فرانسوی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی روابط قدرت و فرهنگی در جامعه، ساختارهای اجتماعی و نیز نقش فرهنگ، آموزش و علوم اجتماعی در جامعه پرداخت.

8. ایریچ فروم (Erich Fromm): روان‌شناس و جامعه شناس آلمانی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی روابط انسانی، روابط جنسی و کیفیت زندگی در جامعه پرداخت.

9. میشل فوکو (Michel Foucault): فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی ساختارهای قدرت و کنترل، نظارت و سیاست در جامعه پرداخت.

10. آنتونی گیدنز (AnthonyGiddens): جامعه شناس و فلسفه‌دان انگلیسی که در دهه ۱۹۳۰ میلادی زندگی کرد و به بررسی مفاهیمی همچون مدرنیته، هویت، روابط اجتماعی، سیاست و نظام جامعه پرداخت.

11. جورج هربرت مید (George Herbert Mead): فیلسوف و جامعه شناس آمریکایی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی نحوه شکل‌گیری هویت اجتماعی و نقش زبان در برقراری ارتباطات انسانی پرداخت.

12. هربرت بلومر (Herbert Blumer): جامعه شناس آمریکایی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی نقش نمادها و علائم در جامعه، نظریه‌های ارتباطی و نیز روابط اجتماعی پرداخت.

13. ارول مورستون (Erving Goffman): جامعه شناس کانادایی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد وبه بررسی رفتارهای اجتماعی و نقش تئاتر و دروغ در روابط انسانی پرداخت.

14. ژان پیاژه (Jean Piaget): روان‌شناس و جامعه شناس سوئیسی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی شکل‌گیری و تکامل شناختی کودکان و نیز شکل‌گیری هویت و خودشناسی پرداخت.

15. تئودور آدورنو (Theodor Adorno): فیلسوف و جامعه شناس آلمانی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی روابط بین فرهنگ و سیاست، مفاهیمی همچون دموکراسی و نظام جامعه پرداخت.

16. هانس گئنس (Hans Georg Gadamer): فیلسوف و جامعه شناس آلمانی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی نحوه تفسیر و فهم فرهنگی و نیز نقش تفسیر و فرهنگ در شکل‌گیری جامعه پرداخت.

17. پل ریکور (Paul Ricoeur): فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی نحوه تفسیر و فهم فرهنگی، نظریه‌های داستانی و روابط اجتماعی پرداخت.

18. جان گولدتی (John Goldthorpe): جامعه شناس بریتانیایی که در دهه ۱۹۳۰ میلادی زندگی می‌کرد و به بررسی نیازهای اجتماعی، روابط اجتماعی و همچنین نقش طبقه‌های اجتماعی در جامعه پرداخت.

19. مارینا وارن (Marina Warner): جامعه شناس انگلیسی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی نقش فرهنگ و ادبیات در جامعه، نقش جنسیت و هویت جنسی، همچنین رابطه بین فرهنگ و قدرت پرداخت.

20. بوریس بایزر (Boris Berezovsky): جامعه شناس و کارآفرین روسی که در قرن بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی روابط بین فرهنگ، سیاست و اقتصاد، نقش جنگ و نزاع در جامعه و همچنین مسائلی در روسیه پس از فروپاشی شوروی پرداخت.

لازم به ذکر است که این فهرست، تنها شامل برخی از بزرگترین اندیشمندان جامعه شناسی به ترتیب تاریخ معرفی آن‌هاست و بسیاری از اساتید و اندیشمندان مهم دیگر نیز در این زمینه فعالیت کرده‌اند. همچنین، برای معرفی بهتر این اندیشمندان، لازم است به زمینه‌ها و مباحثی که هر یک از آن‌ها در آن فعالیت داشته‌اند، نیز اشاره کنیم.